YUN SUKNAM | 윤석남
 
  ART WORKS  
  DRAWING  
  TEXTS  
  ARTICLE  
  BIOGRAPHY  
  NEWS  
  ARCHIVE  
  CONTACT  
  RECENT WORK  
 

 
148  '어른을위한동화책함께작업한윤석남,한성',연합뉴스,2016.2.1    2016/02/09 
147  '여성주의대모윤석남작품,영국테이트에서',국민일보,2016.1.7    2016/01/12 
146  '윤석남‘금지구역'영국테이트2015컬렉션에'뉴시스,2016.1.6    2016/01/12 
145  '처음으로사랑한사람,어머니전',헤드라인제주,2015.12.16    2016/01/12 
144  [전시]'The Hours',아트스페이스휴, 2015.11.4~    2015/11/09 
143  [전시]코리아투모로우2015,성곡미술관,2015.10.02~    2015/10/04 
142  '그림자와늘어난팔...여성주체...', 한겨레,2015.10.01    2015/10/04 
141  [전시]윤석남-우연이아닙니다..',카마쿠라갤러리,2015.9.5~    2015/08/25 
140  '윤석남작가와돌문화공원에서...'2015.8.10    2015/08/25 
139  [그림읽어주는남자]윤석남의'어머니',경기일보,2015.8.6    2015/08/25 
138  '미술작품으로'여성주의'를소환하다,한라일보,2015.7.15    2015/08/25 
137  '제29회김세중조각상윤석남작가수상',이데일리,2015.7.14    2015/08/25 
136  윤석남*심장-2015 서울시립미술관 기록영상    2015/06/25 
135  "핑크 소파를 박차고 나온 ‘우아한.."한겨레,2015.6.20    2015/06/23 
134  '두 여자의 작품에서 엿보이는..',오마이뉴스,2015.6.15    2015/06/18 
133  '고단한 母·허난설헌·이매창…',문화일보,2015.6.8    2015/06/18 
132  “지금은 따뜻한 마음, 배려가..",여성신문,2015.6.2    2015/06/18 
131  "마흔에 시작한 작가의 삶...",오마이뉴스,2015.5.20    2015/05/20 
130  "낮은 눈 뜨거운 심장,.."미디어일다,2015.5.20    2015/05/20 
129  '꾹꾹 눌러도 터져나온 예술혼',한국경제,2015.5.6    2015/05/06 
 + 
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[13] [NEXT]

 
COPYRIGHT ⓒ 2010 YUNSUKNAM. ALL RIGHTS RESERVED.